ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de websites van Apollo Tyres te openen, te bezoeken en/of te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 1. Apollo Tyres zal zich naar redelijkheid inspannen om voor de nauwkeurigheid van de op haar website gepubliceerde informatie te zorgen.
 2. De website wordt aan u geleverd zonder garanties of waarborgen van welke aard dan ook (expliciet of impliciet) en uw gebruik van de website van Apollo Tyres en de inhoud ervan is geheel op eigen risico. In het bijzonder, u draagt de interente risico's die verbonden zijn aan het gebruik van het wereldwijde web. Apollo Tyres aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor functies op de website van Apollo Tyres en is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen of voor technische problemen (met inbegrip van maar niet beperkt tot wormen en virussen) die u mogelijk ondervindt op de website, of incompatibiliteit van de website met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen. 
 3. Apollo Tyres is niet aansprakelijk jegens u of enige derde voor enige directe, gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven) of enige indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Apollo Tyres.
 4. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief copyright en handelsmerken, in materialen die door of namens Apollo Tyres op de website zijn gepubliceerd (bijv. tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van Apollo Tyres en/of haar licentiegevers/sponsors. De inhoud van de website mag niet worden verveelvoudigd, gewijzigd, overgedragen, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, geplaatst of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het elektronisch of mechanisch fotokopiëren of vastleggen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Apollo Tyres. U stemt ermee in dat het materiaal en de inhoud binnen de website of verstrekt door de website alleen bedoeld is voor uw persoonlijk gebruik en niet mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden of commerciële distributie. 
 5. Als uw computer de vereiste technologie niet ondersteunt, inclusief, maar niet beperkt tot, versleuteling, kunt u mogelijk bepaalde diensten niet gebruiken of hebt u geen toegang tot bepaalde informatie op de website.
 6. De website kan links naar websites van derden bevatten. Apollo Tyres heeft geen controle over dergelijke websites van derden, onderschrijft deze websites niet noodzakelijkerwijs en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze websites, met inbegrip van hun inhoud, nauwkeurigheid of functie. Apollo Tyres raadt u daarom aan de juridische kennisgevingen van dergelijke websites van derden zorgvuldig door te lezen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
 7. Apollo Tyres wijst alle aansprakelijkheid af uit hoofde van een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder aansprakelijkheid als gevolg van nalatigheid) of anderszins, wat betreft de nauwkeurigheid, geschiktheid, kwaliteit of volledigheid van informatie evenals de waarde en integriteit van goederen en diensten die door derden via de website worden aangeboden.
 8. Apollo Tyres kan naar eigen goeddunken de services die op haar websites worden aangeboden op ieder moment, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk opschorten of wijzigen.
 9. Apollo Tyres behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij de variaties onmiddellijk van kracht worden na plaatsing van de gewijzigde algemene voorwaarden op de websites.  De gewijzigde algemene voorwaarden worden gezien als door u geaccepteerd wanneer u de website van Apollo Tyres bezoekt.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Door de websites van Apollo Tyres te openen, te bezoeken en/of te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 1. Apollo Tyres zal zich naar redelijkheid inspannen om voor de nauwkeurigheid van de op haar website gepubliceerde informatie te zorgen.

 2. De website wordt aan u geleverd zonder garanties of waarborgen van welke aard dan ook (expliciet of impliciet) en uw gebruik van de website van Apollo Tyres en de inhoud ervan is geheel op eigen risico. In het bijzonder, u draagt de interente risico's die verbonden zijn aan het gebruik van het wereldwijde web. Apollo Tyres aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor functies op de website van Apollo Tyres en is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen of voor technische problemen (met inbegrip van maar niet beperkt tot wormen en virussen) die u mogelijk ondervindt op de website, of incompatibiliteit van de website met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen.
   
 3. Apollo Tyres is niet aansprakelijk jegens u of enige derde voor enige directe, gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven) of enige indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Apollo Tyres.

 4. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief copyright en handelsmerken, in materialen die door of namens Apollo Tyres op de website zijn gepubliceerd (bijv. tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van Apollo Tyres en/of haar licentiegevers/sponsors. De inhoud van de website mag niet worden verveelvoudigd, gewijzigd, overgedragen, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, geplaatst of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het elektronisch of mechanisch fotokopiëren of vastleggen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Apollo Tyres. U stemt ermee in dat het materiaal en de inhoud binnen de website of verstrekt door de website alleen bedoeld is voor uw persoonlijk gebruik en niet mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden of commerciële distributie.

 5. Als uw computer de vereiste technologie niet ondersteunt, inclusief, maar niet beperkt tot, versleuteling, kunt u mogelijk bepaalde diensten niet gebruiken of hebt u geen toegang tot bepaalde informatie op de website.

 6. De website kan links naar websites van derden bevatten. Apollo Tyres heeft geen controle over dergelijke websites van derden, onderschrijft deze websites niet noodzakelijkerwijs en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze websites, met inbegrip van hun inhoud, nauwkeurigheid of functie. Apollo Tyres raadt u daarom aan de juridische kennisgevingen van dergelijke websites van derden zorgvuldig door te lezen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 7. Apollo Tyres wijst alle aansprakelijkheid af uit hoofde van een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder aansprakelijkheid als gevolg van nalatigheid) of anderszins, wat betreft de nauwkeurigheid, geschiktheid, kwaliteit of volledigheid van informatie evenals de waarde en integriteit van goederen en diensten die door derden via de website worden aangeboden.

 8. Apollo Tyres kan naar eigen goeddunken de services die op haar websites worden aangeboden op ieder moment, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk opschorten of wijzigen.

 9. Apollo Tyres behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij de variaties onmiddellijk van kracht worden na plaatsing van de gewijzigde algemene voorwaarden op de websites.  De gewijzigde algemene voorwaarden worden gezien als door u geaccepteerd wanneer u de website van Apollo Tyres bezoekt.