Privacyverklaring van website

 

Deze privacyverklaring beschrijft de benadering van Apollo Tyres ten aanzien van de bescherming van de gegevens die wij over u verzamelen en die u via deze website verstrekt, alsmede de benadering ten aanzien van onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het plaatsen door u van dergelijke gegevens is geheel vrijwillig en naar uw eigen inzicht. Sommige functies zijn echter mogelijk niet beschikbaar als u de vereiste gegevens niet deelt. De privacyverklaring is bedoeld om u ervan te verzekeren dat in gevallen waarin u uw persoonsgegevens met Apollo Tyres deelt, deze naar behoren worden beschermd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en onderhouden. De korte inhoudsopgave hieronder toont een lijst met alle onderwerpen die vallen onder de privacyverklaring:

 1. Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen;
 2. Overig beleid dat u dient te lezen;
 3. Gegevens die wij van u verzamelen en hoe we deze gebruiken;
 4. Het delen van uw gegevens;
 5. Beveiliging van uw gegevens;
 6. Bewaren van gegevens;
 7. Uw rechten;
 8. Contact met ons opnemen;
 9. Wijzigingen in deze privacyverklaring.


1. WIE WIJ ZIJN

 

Wij zijn een bandenfabrikant en onze aanwezigheid breidt zich op wereldschaal uit. Zie het onderdeel 'Over ons' op onze website voor meer informatie over Apollo Tyres. Wanneer u rechtstreeks gebruikmaakt van onze website en diensten, fungeert de eenheid die wordt beschreven in het onderdeel 'Over ons' op de website die u bezoekt als een verwerkingsverantwoordelijke.

Als u contact met ons wilt opnemen, raadpleeg dan paragraaf 10 van deze privacyverklaring.

 

2. OVERIGE DOCUMENTEN DIE U DIENT TE LEZEN

 

Hoewel deze privacyverklaring alle informatie bevat die u moet weten over hoe wij uw persoonsgegevens op onze websites verzamelen en gebruiken, is er nadere informatie beschikbaar die mogelijk relevant is, zoals onze cookieverklaring en eventuele andere juridische documenten op onze website, zoals de algemene voorwaarden. Wij raden u aan dit document zorgvuldig te lezen.

 

3. GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN

 

 Tijdens uw bezoek aan onze website verstrekt u en/of verzamelen wij mogelijk bepaalde persoonsgegevens van u. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens over u verzamelen wanneer u: 

 • Zoekt op onze website; of
 • Met ons communiceert via e-mail, telefoon of via andere middelen zoals via het contactformulier op onze website (Contact Formulier)

Als u ervoor kiest om ons met betrekking tot een aangeboden product, dienst of informatie persoonsgegevens te sturen, bent u volledig verantwoordelijk voor de authenticiteit van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. We zullen uw gegevens niet delen met derden (tenzij anderszins vermeld in dit beleid), de vertrouwelijkheid ervan strikt betrachten en de gegevens enkel gebruiken voor het doeleinde waarvoor u ze hebt verstrekt.

We kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en ook analyse van browsegedrag en -patronen.

Ook kunnen we informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik met behulp van een cookiebestand dat is opgeslagen op de harde schijf van uw computer. U kunt weigeren om cookies te accepteren via de instellingen van uw browser. Let wel dat u hierdoor mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde delen van de website van Apollo Tyres.  Zie voor meer informatie hierover onze cookieverklaring. 

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Communicatiegegevens: gegevens die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld via e-mail of het contactformulier op onze websites, zoals uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer, en eventuele andere gegevens die u ons verstrekt en die we nodig hebben om u verdere bijstand te verlenen en met u te communiceren.
 • Beoordelingsgegevens: gegevens die u ons verstrekt wanneer u een enquête/vragenlijst invult, een recensie indient of feedback geeft.  Deze gegevens dienen om informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp zoals recensies van onze dienstverlening aan u en/of onze producten.
 • Accountgegevens:  gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich inschrijft voor een van onze digitale producten of diensten via een account. Wij vragen om gegevens om ons in staat te stellen u te identificeren en u de producten en diensten te kunnen leveren.
 • Locatiegegevens: gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van locatieservices, zoals onze dealerzoeker.
 • Promotionele gegevens: gegevens die u ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie.
 

4. HET DELEN VAN UW GEGEVENS

 

Indien noodzakelijk voor het uitvoeren van een door u verzochte dienst, wanneer u ons benadert, wanneer u een formulier op onze website invult of wanneer wij reageren op uw informatieverzoeken, delen wij uw gegevens mogelijk met andere Apollo Tyres-entiteiten of externe dienstverleners, waaronder e-mail- en hostingproviders, leveranciers en klantenservices. Externe dienstverleners verwerken uw gegevens namens Apollo Tyres voor de bovenstaande doeleinden.  Wanneer we uw gegevens met deze partijen delen, zorgen we dat gepaste maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

Sommige Apollo Tyres-entiteiten en sommige partners en dienstverleners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), met name de Verenigde Staten en de landen waar Apollo Tyres een vestiging heeft. 

De overdracht van gegevens naar en van onze Apollo Tyres-entiteiten buiten de EER wordt beschermd door modelbepalingen die door de EU zijn goedgekeurd( lees hier meer). Voor dienstverleners en derden buiten de EER die niet onderworpen zijn aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (lees hier meer) passen wij eveneens de voornoemde Europese modelbepalingen toe.  

De meetgegevens voor deze website kunnen worden gedeeld met andere groepen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van Apollo. De gedeelde informatie zal bestaan uit geaggregeerde gegevens en geen persoonsgegevens van uw bevatten.

Apollo Tyres zal uw persoonlijke gegevens nooit zonder kennisgeving openbaar maken, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer wij te goeder trouw handelen in de overtuiging dat een dergelijke handeling nodig is voor het volgende: (a) te voldoen aan een wettelijke verordening of voor een juridisch proces waarbij Apollo Tyres of de websites zijn betrokken; (b) de rechten of eigendommen van Apollo Tyres en deze site te beschermen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Apollo Tyres, haar websites of het publiek te waarborgen.

 

5. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

Het beschermen van de gegevens van bezoekers aan onze websites is belangrijk voor ons. We nemen passende maatregelen om gegevens die in verband met deze website worden verwerkt te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. De veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast in overeenstemming met best practices in de branche.

 

6. BEWAREN VAN GEGEVENS

 

Wij bewaren gegevens over u slechts voor zolang we deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Als u bijvoorbeeld een klant of leverancier van Apollo Tyres bent, bewaart Apollo Tyres uw gegevens voor de duur van de contractuele relatie die u of uw bedrijf met ons heeft en na afloop van die relatie voor zolang als nodig voor de hierboven uiteengezette doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die we verzamelen wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of persberichten worden opgeslagen totdat u besluit uw inschrijving in te trekken.

 

7. UW RECHTEN

 

Wetgeving inzake gegevensbescherming verschaft u bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens. Hierbij gaat het om het recht om: 

 1. Te worden geïnformeerd - u hebt het recht te weten hoe wij uw gegevens verzamelen.
 2. Uw gegevens in te zien - u hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben.
 3. Gegevens te corrigeren - u hebt het recht om onjuiste/onnauwkeurige gegevens te corrigeren.
 4. Uw gegevens te wissen - u hebt het recht de gegevens te wissen.
 5. Verwerking te beperken of hiertegen bezwaar aan te tekenen - u hebt het recht om verwerking te beperken of te blokkeren.
 6. Overdracht van gegevens - u hebt het recht uw gegevens aan een andere dienstverlener over te dragen.

 

Wij hopen eventuele vragen die u hebt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken bevredigend kunnen beantwoorden. Als u bedenkingen hebt over hoe wij uw gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via dataprivacy@apollotyres.com.  Indien u onze commerciële berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven via de 'Afmelden'-link onderaan deze e-mail.

 

Indien uw bedenkingen niet worden weggenomen, hebt u bovendien het recht om contact op te nemen met uw lokale autoriteit persoonsgegevens. Wij hopen dat dit niet nodig zal zijn en verzekeren u dat wij ons uiterste best zullen doen om een oplossing te vinden voor eventuele onvrede die u hebt.

 

8. CONTACT OPNEMEN

 

Apollo Tyres hecht grote waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Mocht u nog vragen, opmerkingen of bedenkingen over deze privacyverklaring of vragen over de inhoud van deze website hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op door een e-mail te sturen naar: dataprivacy@apollotyres.com.

 

9. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

 

Houd er rekening mee dat wijzigingen in deze privacyverklaring op enig moment kunnen worden doorgevoerd. De herziene privacyverklaring wordt op deze pagina gepubliceerd. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om volledig op de hoogte te zijn van de meest recente aanpassingen.